Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako "obchodní podmínky") obchodní společnosti Georgia Imports s.r.o., IČO:  07944748, se sídlem Karlovarská 45, Praha 6, 163 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C složka 310283 (dále jen "prodávající") upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese winedelivery.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba nakupující zboží od prodávajícího jedná jako podnikatel.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek mohou být sjednána pouze písemně v kupní smlouvě. Taková ujednání v kupní smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.
 3. Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Obchodní podmínky může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé před takovou změnou či doplněním se řídí obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně cen nabízeného zboží. Součástí ceny nabízeného zboží jsou náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje následující informace: o označení objednávaného zboží (objednávané zboží "koupit" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), o výši a způsobu úhrady kupní ceny za objednávané zboží, o adrese pro doručení a další údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží (dále jen "objednávka").
 3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost těchto údajů. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT". Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím.
 4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, cena zboží byla na webové stránce zjevně nesprávně uvedena a kupující vzhledem ke všem okolnostem musel vědět, že se jedná o chybu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující.

3. Cena zboží a Platební podmínky

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  - bezhotovostně platební kartou, dobírkou, bankovním převodem
 2. Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky přidělené prodávajícím.
 4. Zaplacením celé kupní ceny kupující nabývá vlastnictví ke zboží.
 5. O předpokládaném termínu doručení zboží bude kupující prodávajícím informován před dokončením objednávky.
 6. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze kombinovat.
 7. Na výslovnou písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen zaslat na adresu kupujícího písemnou fakturu.

4. Elektronická evidence tržeb

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), je spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží, v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Pro účely uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy informuje spotřebitel o svém rozhodnutí prodávajícího odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů, a to: prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu prodávajícího: georgiaimports@email.cz .
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle předchozích odstavců, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bankovním převodem na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady.
  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tedy včetně veškerého dodaného příslušenství, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 5. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. V případě provedení nákupu v rámci marketingové kampaně, jejíž součástí je avizováno vrácení části peněz (casback), bude kupujícímu, v případě odstoupení od kupní smlouvy, vrácen pouze rozdíl mezi skutečně zaplacenou částkou a již zaslaným casbackem.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy prodávající doporučuje kupujícímu před odesláním zboží kontaktovat zákaznický servis prodávajícího, a to e-mailem: georgiaimports@email.cz .

6. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že jsou způsoby dopravy smluveny na základě zvláštních požadavků kupujícího, nese kupující s tím spojená rizika a dodatečné náklady.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na adresu určenou kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý den. Prodávající je oprávněn v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce z důvodů ležících na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu nebo přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka nebyla porušena.
 5. Prodávající nese nebezpečí škody na zboží při přepravě, zejména za poškození, odcizení nebo ztrátu. Okamžikem doručení zboží nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího.

7. Odpovědnost za vady, Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že prodávané zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu podle požadavku kupujícího zboží vyměnil nebo opravil; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 1 měsíce ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující při převzetí zboží, pokud se neprokáže opak.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
 4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese prodávajícího Karlovarská 45, Praha 6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží, textového obsahu a vzhledu webových stránek, loga apod.) jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo jakékoliv součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Jejich reprodukce či jiné užití bez výslovného předchozího souhlasu prodávajícího jsou zakázány a budou postihovány dle příslušných norem civilního a trestního práva včetně náhrady škody.
 2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením, ani za obsah webových stránek třetích osob, na něž jsou na webové stránce prodávajícího umístěny odkazy.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající řádně plní své povinnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10. Doručování

 1. Veškeré dokumenty související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou poštou (dle volby odesílatele).

11. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn postoupit veškerá práva a povinnosti z kupní smlouvy třetím osobám. O postoupení práv a povinností z kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek se řídí českým právem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se kupní smlouvy včetně obchodních podmínek budou řešeny příslušným soudem České republiky.
 3. Zahájit alternativní řešení sporu je možné prostřednictvím zákaznického servisu prodávajícího.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: Georgia Imports s.r.o., Karlovarská 45, Praha 6, 163 00, adresa elektronické pošty: georgiaimports@email.cz, telefon +420 777 058 200.
Zpět do obchodu